Stranica: 1/1.

Priznanje strane sudske odluke u Bosni i Hercegovini

Postano: 04 kol 2015, 17:57
Postao/la Korisnik
Sam nesto jako zanimljivo, ako kome bude trebalo mnogo korisno pogotovo ko ima da Priznaa stranu sudsku odluku u Bosni i Hercegovini:

Priznanje strane sudske odluke u Bosni i Hercegovini

Priznati i izvršiti stranu odluku u Bosni i Hercegovini znači u formalnom smislu, prihvatiti je kao pravnosnažnu odluku i kao izvršni naslov iz čega proizilazi dejstvo same odluke, izjednačenja sa domaćim odlukama, kao da su donesene u Bosni i Hercegovini. Značaj priznanja i izvršenja stranih sudskih odluka u BiH, kao i posledice koje mogu iz toga proizići poznat je uglavnom jednom užem krugu ljudi koji se kroz pravnu nauku i sudsku praksu bave ovim pitanjem. Kroz ovaj rad dato je objašnjenje pojma strane sudske odluke, kao i uslova koje je neophodno ispuniti da bi se jedna takva odluka mogla priznati i izvršiti pred nekim od nadležnih sudova u Bosni i Hercegovini. Pored mogućnosti da strana sudska odluka bude priznata u BiH, postoji i mogućnost da joj se pred domaćim sudom uskrati priznanje kada se za to steknu zakonom propisani uslovi.

Ključne riječi: strana sudska odluka; priznanje strane sudske odluke; izvršenje strane sudske odluke; uslovi za priznanje strane sudske odluke; uslovi za nepriznanje strane sudske odluke; postupak priznanja i izvršenja prema pravu Srbije.

Konvencije za priznanje strane sudske odluke u Bosni i Hercegovini i Izvršenje sudskih odluka u Bosni i Hercegovini
Konvencija o priznanju i izvršenju stranih sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima od 1. februara 1971.
Dopunski Protokol uz Konvenciju o priznanju i izvršenju stranih sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima od 1. februara 1971.
Briselska konvencija o sudskoj nadležnosti i izvršenju presuda u građanskim i trgovačkim stvarima od 27. septembra 1968.
Konvencija iz Lugana o nadležnosti i izvršenju presuda u građanskim i trgovačkim stvarima od 16. septembra 1988.
Konvencija o jurisdikciji i priznanju i izvršenju presuda u bračnim stvarima od 28. maja 1998
Konvencija o priznanju i izvršenju inostranih arbitražnih odluka od 10. juna 1958.
Konvencija o izvršenju inostranih arbitražnih odluka od 26. septembra 1927.

izvor informacija: https://advokat-prnjavorac.com/priznanj ... esude.html

Priznavanje strane sudske odluke u Bosni i Hercegovini

Pokretanje postupka priznavanja strane sudske odluke / strane arbitražne odluke u građanskim stvarima u Bosni i Hercegovini:

Ustavno pravilo koje se mora neposredno i primarno primjenjivati u svim postupcima je da se svakom mora omogučiti da učestvuje u postupku u kome se odlučuje o njegovim pravima, a samo se pravo na žalbu može nadomjestiti nekim drugim pravnim sredstvom.
Postupak priznavanja stranih sudskih i arbitražnih odluka pokreće se prijedlogom ovlaštenoga lica odnosno njegovog advokata.

Postupak priznavanja stranih sudskih odluka i stranih arbitražnih odluka pokreće se prijedlogom ovlaštenog lica odnosno njegovog advokata. Zakon o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u određenim odnosima izričito predviđa da je priznavanje strane sudske odluke u statusnim stvarima ovlašten tražiti svako ko ima pravni interes, dakle i osobe koje nisu bile lično stranke u postupku. Najčešći slučajevi priznanja stranih sudskih odluka se odnose na porodične odnose (odluke u bračnom sporu, alimentacije, sporove radi utvrđivanja ili osporavanja očinstva i materinstva, usvojenja), privredne sudske sporove kao i privredne arbitražne sporove, sudske odluke o isplati novčanog iznosa nastale iz ugovornih obaveza domaćeg i inostranog pravnog lica, predmete sa zaostavštinom, i druge vrste stranih sudskih odluka.

Za priznavanje i izvršenje stranih sudskih odluka i stranih arbitražnih odluka mjesno je nadležan sud na čijem području treba sprovesti postupak priznavanja odnosno izvršenja.
Za priznavanje stranih sudskih odluka i stranih arbitražnih odluka mjesno je nadležan sud na čijem području treba provesti postupak priznanja odnosno izvršenja.
Nadležnost Kantonalnog suda / Okružnog suda u Bosni i Hercegovini da odlučuje o priznanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža određena je Zakonom o sudovima u Federacije BiH / Zakonom o sudovima Republike Srpske.

Postupak priznavanja se provodi po odredbama entitetskog Zakona o vanparničnom postupku, u kojem se shodno primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku, ako zakonom nije drugačije određeno, kao i Zakon o rješavanju sukoba Zakona sa propisima drugih zemalja („Sl. novine SFRJ“ 43/82, 72/82), te Uredbe sa zakonskom snagom o priznavanju i primjeni saveznih zakona koji se u BiH primjenjuju kao republički propisi („Sl. novine Republike Bosne i Hercegovine“ broj: 2/92).

Ukoliko se radi o državama potpisnicama Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 05.10.1961 (Convention de la Haye du 5 octobre 1961), javne isprave izdate u stranim državama imaju pravnu važnost u Bosni i Hercegovini ukoliko su ovjerene pečatom Apostille, bez potrebe dalje nadovjere i ukoliko se radi o ispravama navedenim u čl. 1 citirane konvencije među koje spadaju i isprave koje je izdao ili ovjerio notar.

Kanada nije zemlja potpisnica Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 05.10.1961 tako da nema Apostille pečat i u tom slučaju je potrebno da sudsku odluku čije se priznanje traži ovjeri Ambasada Bosne i Hercegovine u Kanadi kao najlakši način.

U kojem slučajevima se neče izvršiti priznanje strane sudske odluke u BIH ?:
Nadležni Kantonalni sud / Okružni sud odbiće priznavanje strane sudske odluke, odosno strane arbitražne odluke u slijedećim slučajevima:

• Ako u odnosnoj stvari postoji isključiva nadležnost suda ili drugog organa Bosne i Hercegovine, ako tuženi traži priznavanje strane sudske odluke koja je donesena u bračnom sporu ili ako to traži tužilac a tuženi se ne protivi, isključiva nadležnost suda Bosne i Hercegovine nije smetnja za priznanje te odluke,
• Ako je u suprotnosti sa osnovama društvenog uređenja utvrđenim u Ustavu Bosne i Hercegovine,

• Ako je u istoj stvari sud ili drugi organ Bosne i Hercegovine donio pravosnažnu odluku (res judicata) ili ako je u Bosni i Hercegovini priznata neka druga strana sudska odluka koja je donesena u istoj pravnoj stvari, i to do pravosnažnog okončanja parnice,

• Ako se povodom prigovora lica protiv koga je ta odluka donesena utvrdi da to lice nije moglo učestvovati u postupku zbog nepravilnosti u postupku (zbog toga što mu poziv, tužba ili rješenje kojim je započet postupak nije bilo lično dostavljeno, odnosno što uopšte nije ni pokušano lično dostavljanje. Osim ako se na bilo koji način upustio u raspravljanje o glavnoj stvari u prvostepenom postupku),

U slučajevima da je po podnijetom prijedlogu za priznavanje strane sudske odluke boravište protivnika predlagača nepoznato, a nema punomoćnika (kao što je u praksi najčešće Priznavanje stranih sudskih odluka o razvodu braka), primjenjuju se odredbe Zakona o parničnom postupku o postavljanju privremenog zastupnika. Troškove ovog postupka prethodno treba da predujmi predlagač zahtjeva za priznanje strane sudske odluke.

Ako ne postoji uzajamnost. Postojanje uzajamnosti u pogledu priznavanja strane sudske odluke pretpostavlja se dok se suprotno ne dokaže, a u slučaju sumnje u postojanje te uzajamnosti, objašnjenje daje organ uprave nadležan za pravosuđe,
Nepostojanje uzajamnosti nije smetnja za priznanje strane sudske odluke donesene u bračnom sporu i u sporu radi utvrđivanja i osporavanja očinstva ili materinstva, kao i ako priznanje ili izvršenje strane sudske odluke traži državljanin Bosne i Hercegovine.

Protiv rješenja o priznavanju odnosno izvršenju odluke stranke mogu izjaviti žalbu u roku od petnaest dana od dana dostavljanja rješenja, o kojoj odlučuje drugostepeni sud - Vrhovni sud Federacije BiH / Vrhovni sud Republike Srpske.

Po donijetoj odluci bilo bi dopušteno i vođenje postupka za povraćaj u pređašnje stanje, ako i ponavljanje postupka.g.)

izvor informacija: https://advokat-prnjavorac.com/priznanj ... esude.html

Primjer: Priznanje strane sudske odluke o razvodu braka i alimentaciji u BiH
Priznaje se odluka stranog suda – odluke o razvodu braka Jefferson Sud, Odjel za porodice USA br 10 CI 5008258 od 24.02.2011.godine prema kojem je razveden brak između tužitelja H.S i tužene D.S. koji je bio zaključen 02.12.1995.g. kao i odluke Jefferson sud, Odjel za porodice br. 10 CI 5008258 od 24.02.2011.g o povjeravanju troje djece ocu H.S. uz obavezu majke D.S. na izdržavanje djece u mjesečnom iznosu od 349,05 US $ počevši od 11.oktobra.2011.godine pa se ove odluke izjednačavaju sa odlukom suda donesenog u Bosni i Hercegovini i proizvodi pravo dejstvo u Bosni i Hercegovini.

Obrazloženje: Rješenje možete preuzeti u cijelosti OVDJE.

(Rješenje Kantonalnig suda u Sarajevu 09 0 V 015373 12 V od 07.12.2012.g.)

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com/priznanj ... a-BiH.html